źródła światła, wskaźniki i wyświetlacze > źródło pojedyncze > neonówka

19. Neonówka

Nazwy neonówka, jarzeniówka, sygnalizator neonowy (jarzeniowy) i lampa neonowa (jarzeniowa) są z reguły stosowane zamiennie. W niniejszej Encyklopedii neonówkę definiuje się jako lampę złożoną z dwóch elektrod umieszczonych w szklanej bańce wypełnionej neonem (lub mieszaniną gazów zawierającą neon). Lampka neonowa to komponent zawierający neonówkę, zwykle w rurce z tworzywa sztucznego zamkniętej barwioną, półprzezroczystą nasadką. Sygnalizator neonowy to miniaturowa lampka neonowa zazwyczaj montowana w panelu lub pulpicie.

Duże neonówki używane jako neony reklamowe nie mieszczą się w zakresie tematycznym Encyklopedii.

Inne powiązane podzespoły:
  • żarówka (rozdział ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.