źródła światła, wskaźniki i wyświetlacze > źródło pojedyncze > laser

21. Laser

W latach 50. ubiegłego wieku powstało pojęcie maser jako nazwa urządzenia wzmacniającego mikrofale metodą wymuszonej emisji promieniowania. Gdy w 1960 roku opracowano urządzenie, które na podobnej zasadzie wzmacniało światło widzialne, nadano mu nazwę masera optycznego. Nazwa ta jednak nie przyjęła się i obecnie używa się terminu laser. Zawsze pisze się go małymi literami, choć jest akronimem pochodzącym od nazwy Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania).

Sam proces generowania wiązki laserowej nazywa się akcją laserową lub zjawiskiem laserowym.

Obecnie istnieją tysiące rodzajów laserów. Aby ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.