przestrzeń > odległość > czujnik zbliżeniowy

5. Czujnik zbliżeniowy

W tym rozdziale opisujemy czujniki zbliżeniowe wykorzystujące podczerwień, ultradźwięki i pojemność elektryczną. W Encyklopedii nie uwzględniono czujników tego typu działających na zasadzie magnetyzmu, induktancji ani podobnych metod wyznaczania odległości.

1. Czasami czujniki zbliżeniowe określa się mianem czujników odległości. Ultradźwiękowe czujniki tego rodzaju nazywa się często odległościomierzami lub dalmierzami.

2. Najwyższej klasy ultradźwiękowe czujniki zbliżeniowe oferowane jako duże, szczelnie zamknięte moduły z całym okablowaniem mogą służyć do monitorowania procesów przemysłowych. Tego rodzaju urządzenia także nie mieszczą się w zakresie niniejszej Encyklopedii ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.