przestrzeń > orientacja > żyroskop

9. Żyroskop

Dawniej żyroskop zawsze był wyposażony w wirującą tarczę. Niektóre współczesne urządzenia nawigacyjne wciąż działają na zasadzie wirujących elementów, ale ich opis wykracza poza tematykę Encyklopedii. Omówimy więc tylko żyroskopy wibracyjne zwane też rezonatorowymi, które są urządzeniami MEMS mieszczącymi się w półprzewodnikowym układzie scalonym.

INNE POWIĄZANE PODZESPOŁY:
  • akcelerometr (rozdział 10.),
  • GPS (rozdział 1.),
  • magnetometr (rozdział 2.).

Funkcja

Żyroskop opiera się obrotowi wokół jakiejkolwiek osi prostopadłej do osi, względem której sam się już obraca lub wibruje. A zatem jeśli ma możliwość swobodnego poruszania się w szczelnej obudowie, to będzie dążył do zachowania swojej orientacji ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.