promieniowanie > światło > fotodioda

21. Fotodioda

INNE POWIĄZANE PODZESPOŁY:
  • dioda (tom 1.),
  • fotorezystor (rozdział 20.),
  • fototranzystor (rozdział 22.).

Funkcja

Światło padające na fotodiodę powoduje wygenerowanie przez nią bardzo małego prądu. Zjawisko to nazywa się efektem fotowoltaicznym. Element ten działa jak panel słoneczny i rzeczywiście taki panel można traktować jako układ bardzo dużych fotodiod.

Często do fotodiody podłącza się źródło prądu stałego, aby wywołać polaryzację zaporową, i wtedy fotodioda zachowuje się jak fotorezystor — jej prąd wsteczny zwiększa się wraz z natężeniem padającego światła. Jest to tryb fotoprzewodnictwa.

Symbole schematyczne

Na rysunku 21.1 pokazano symbole elektryczne fotodiody. Faliste strzałki są często ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.