promieniowanie > ciepło > termistor NTC

23. Termistor NTC

Termistorowi PTC, w którym rezystancja zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury, poświęcono w Encyklopedii osobne hasło (rozdział 24.).

Rezystancyjny czujnik temperatury (RTD) charakteryzuje się rezystancją, która zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Zazwyczaj nie klasyfikuje się go jako termistor, ponieważ jego element sensoryczny jest wykonany w inny sposób. Informacje na jego temat można znaleźć w rozdziale 26.

Półprzewodnikowy czujnik temperatury i termopara mają swoje odrębne hasła.

Osobne hasła poświęcono także czujnikowi temperatury na podczerwień i pasywnemu czujnikowi podczerwieni. Są to bezkontaktowe czujniki temperatury reagujące na promieniowanie podczerwone.

INNE POWIĄZANE ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.