elektryczność > natężenie > czujnik natężenia prądu

30. Czujnik natężenia prądu

To hasło poświęcamy elementowi, który może służyć do monitorowania natężenia prądu w określonej gałęzi obwodu. Opis nie obejmuje przyrządów kontrolnych, takich jak testery czy multimetry.

Do pomiaru prądu można użyć także przekładnika prądowego, ale jego opis wykracza poza ramy naszej Encyklopedii.

INNE POWIĄZANE PODZESPOŁY:
  • czujnik napięcia (rozdział 31.).

Funkcja

Opisywany element mierzy przepływ prądu elektrycznego przez przewód lub urządzenie i dostarcza dane wyjściowe, które mogą być interpretowane wizualnie lub przez mikrokontroler, jeśli trzeba podać wynik w amperach lub ułamkach ampera.

Zastosowania

Detekcja prądu jest ważna w zastosowaniach przemysłowych, ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.