Rozdział 3. Zarządzanie zasobami i usługi podstawowe

W Rozdział 2. opisano podstawy architektury technologii Enterprise JavaBeans i Java Persistence, w tym relacje łączące klasę komponentu, kontener EJB oraz usługę EntityManager. Relacje pomiędzy wymienionymi elementami interesującej nas architektury składają się odpowiednio na wspólny model rozproszonych komponentów serwera oraz na model utrwalania, który może być stosowany zarówno w aplikacjach działających po stronie serwera, jak i w aplikacjach autonomicznych. Same modele w tej formie nie wystarczą do tego, by technologia Enterprise JavaBeans zainteresowała programistów i stała się bardziej funkcjonalna od innych popularnych architektur. Serwery EJB dodatkowo muszą zarządzać zasobami wykorzystywanymi ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.