Rozdział 4. Konstruowanie pierwszych komponentów

Zasadniczym celem twórców specyfikacji Enterprise JavaBeans 3.0 i Java Persistence było maksymalne uproszczenie procesów pisania i wdrażania aplikacji EJB. Okazuje się, że tworzenie aplikacji sprowadza się do kompilacji napisanego wcześniej kodu źródłowego, umieszczenia klas w jednym pliku JAR i uruchomienia odpowiedniego serwera aplikacji. W niniejszym rozdziale skoncentrujemy się na pisaniu naszych pierwszych komponentów EJB: encyjnego i sesyjnego. Już wkrótce przekonamy się, jak łatwe jest konstruowanie i uruchamianie tego rodzaju komponentów.

Wytwarzanie komponentu encyjnego

Rozpocznijmy od analizy sposobu tworzenia komponentu encyjnego. W niniejszym podrozdziale zaimplementujemy komponent encyjny ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.