O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Zapytania i język EJB QL

Wykonywanie zapytań jest podstawową funkcją wszystkich relacyjnych baz danych. Za pośrednictwem zapytań możemy generować skomplikowane raporty, wykonywać obliczenia i uzyskiwać informacje na temat wewnętrznie powiązanych obiektów, które są składowane w pamięci trwałej. Specyfikacja Java Persistence przewiduje możliwość stosowania zarówno wyrażeń języka EJB QL (od ang. Enterprise Java Beans Query Language), jak i wyrażeń języka SQL (od ang. Structured Query Language).

EJB QL jest deklaratywnym językiem zapytań, który — choć pod wieloma względami przypomina język SQL stosowany w relacyjnych bazach danych — służy do przetwarzania obiektów Javy (zamiast schematu relacyjnego). Wykonywanie zapytań tego języka polega ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required