Rozdział 9. Zapytania i język EJB QL

Wykonywanie zapytań jest podstawową funkcją wszystkich relacyjnych baz danych. Za pośrednictwem zapytań możemy generować skomplikowane raporty, wykonywać obliczenia i uzyskiwać informacje na temat wewnętrznie powiązanych obiektów, które są składowane w pamięci trwałej. Specyfikacja Java Persistence przewiduje możliwość stosowania zarówno wyrażeń języka EJB QL (od ang. Enterprise Java Beans Query Language), jak i wyrażeń języka SQL (od ang. Structured Query Language).

EJB QL jest deklaratywnym językiem zapytań, który — choć pod wieloma względami przypomina język SQL stosowany w relacyjnych bazach danych — służy do przetwarzania obiektów Javy (zamiast schematu relacyjnego). Wykonywanie zapytań tego języka polega ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.