Rozdział 10. Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące

Kiedy wywołujemy takie metody usługi EntityManager jak persist(), marge(), remove() czy find() lub kiedy wykonujemy zapytania języka EJB QL, automatycznie następuje wywołanie predefiniowanego zbioru zdarzeń związanych z cyklem życia kontekstu utrwalania. Przykładowo metoda persist() powoduje wykonanie operacji wstawiania rekordów w bazie danych. Operacja scalania automatycznie wywołuje aktualizację rekordów bazy danych. Metoda persist() powoduje wykonanie operacji usuwania rekordów z bazy danych. Wykonywanie zapytań na encjach wiąże się z koniecznością odczytywania zawartości bazy danych. W niektórych przypadkach niezwykle ważna jest możliwość powiadamiania klasy komponentu encyjnego o zdarzeniach, ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.