O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące

Kiedy wywołujemy takie metody usługi EntityManager jak persist(), marge(), remove() czy find() lub kiedy wykonujemy zapytania języka EJB QL, automatycznie następuje wywołanie predefiniowanego zbioru zdarzeń związanych z cyklem życia kontekstu utrwalania. Przykładowo metoda persist() powoduje wykonanie operacji wstawiania rekordów w bazie danych. Operacja scalania automatycznie wywołuje aktualizację rekordów bazy danych. Metoda persist() powoduje wykonanie operacji usuwania rekordów z bazy danych. Wykonywanie zapytań na encjach wiąże się z koniecznością odczytywania zawartości bazy danych. W niektórych przypadkach niezwykle ważna jest możliwość powiadamiania klasy komponentu encyjnego o zdarzeniach, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required