O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Komponenty sesyjne

Komponenty encyjne składają się na model obiektowy, który ułatwia programistom tworzenie, modyfikowanie i usuwanie danych z wykorzystywanej w tle bazy danych. Możliwość stosowania komponentów encyjnych nie tylko przekłada się na większą produktywność programistów, ale też zachęca ich do wielokrotnego wykorzystywania gotowych rozwiązań, co z kolei prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania oprogramowania. Przykładowo kiedy już skonstruujemy komponent reprezentujący np. statek, będziemy mogli ten komponent wielokrotnie stosować w rozmaitych obszarach naszego systemu biznesowego bez konieczności ponownego definiowania ani testowania zaimplementowanej tam logiki biznesowej oraz mechanizmów dostępu do danych.

Warto jednak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required