Rozdział 12. Komponenty sterowane komunikatami

Koncepcję komponentu sterowanego komunikatami wprowadzono w specyfikacji Enterprise JavaBeans 2.0 z myślą o przetwarzaniu komunikatów asynchronicznych dostarczanych przez usługę JMS. Definicję komponentu sterowanego komunikatami rozszerzono w specyfikacji EJB 2.1 — najważniejszą zmianą była możliwość współpracy z dowolną usługą przesyłania komunikatów (nie tylko JMS) w ramach architektury JCA. Specyfikacja Enterprise JavaBeans 3.0 co prawda nie wprowadziła nowych elementów funkcjonalności, ale uprościła techniki konfigurowania komponentów sterowanych komunikatami przez dodanie nowego mechanizmu adnotacji. W niniejszym rozdziale przeanalizujemy zarówno komponenty sterowane komunikatami korzystających ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.