Rozdział 13. Usługa Timer Service

Systemy biznesowe często wykorzystują usługi harmonogramowania do uruchamiania programów w określonych momentach. Systemy harmonogramowania z reguły uruchamiają aplikacje odpowiedzialne za generowanie raportów, cykliczne formatowanie danych oraz wykonywanie conocnych audytów. Zdarza się też, że systemy harmonogramowania oferują zwrotne interfejsy API, które mogą powiadamiać podsystemy o upływających datach płatności, planowanych datach zakończenia projektu itp. Systemy harmonogramowania często wykonują zadania wsadowe, zadania planowane (odpowiednio ang. batch jobs, scheduled jobs), które realizują rutynowe działania w określonym z góry momencie lub momentach. Użytkownicy systemu operacyjnego Unix często uruchamiają ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.