O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Usługa Timer Service

Systemy biznesowe często wykorzystują usługi harmonogramowania do uruchamiania programów w określonych momentach. Systemy harmonogramowania z reguły uruchamiają aplikacje odpowiedzialne za generowanie raportów, cykliczne formatowanie danych oraz wykonywanie conocnych audytów. Zdarza się też, że systemy harmonogramowania oferują zwrotne interfejsy API, które mogą powiadamiać podsystemy o upływających datach płatności, planowanych datach zakończenia projektu itp. Systemy harmonogramowania często wykonują zadania wsadowe, zadania planowane (odpowiednio ang. batch jobs, scheduled jobs), które realizują rutynowe działania w określonym z góry momencie lub momentach. Użytkownicy systemu operacyjnego Unix często uruchamiają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required