O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. EJB 3.0: standardy usług WWW

Usługi WWW w ciągu kilku ostatnich lat podbiły dzięki swoim zaletom rynek korporacyjnych zastosowań informatycznych. Oferują możliwości efektywnej współpracy sprzętu, systemów operacyjnych, języków programowania i aplikacji. Standardy bazujące na XML, SOAP oraz WSDL zostały szybko zapożyczone przez takie wielkie korporacje jak: Microsoft, IBM, BEA, JBoss, Oracle, Hewlett-Packard i inne. Sun Microsystems zintegrowało usługi WWW w platformie Java EE, a ponadto firmy Sun oraz Java Community Process przedstawiły kilka interfejsów API dla usług WWW takich jak: Java API dla XML Web Services (JAX-WS), Java API dla XML-based RPC (JAX-RPC), API dla SOAP z załącznikami (SAAJ) oraz API Javy dla rejestrów XML (JAXR). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required