Rozdział 18. EJB 3.0: standardy usług WWW

Usługi WWW w ciągu kilku ostatnich lat podbiły dzięki swoim zaletom rynek korporacyjnych zastosowań informatycznych. Oferują możliwości efektywnej współpracy sprzętu, systemów operacyjnych, języków programowania i aplikacji. Standardy bazujące na XML, SOAP oraz WSDL zostały szybko zapożyczone przez takie wielkie korporacje jak: Microsoft, IBM, BEA, JBoss, Oracle, Hewlett-Packard i inne. Sun Microsystems zintegrowało usługi WWW w platformie Java EE, a ponadto firmy Sun oraz Java Community Process przedstawiły kilka interfejsów API dla usług WWW takich jak: Java API dla XML Web Services (JAX-WS), Java API dla XML-based RPC (JAX-RPC), API dla SOAP z załącznikami (SAAJ) oraz API Javy dla rejestrów XML (JAXR). ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.