ESB. Magistrala us?ug korporacyjnych

Book description

Integracja systemów dla praktyków!

Integracja systemów oraz zapewnienie komunikacji mi?dzy ró?nymi ich komponentami to ogromne wyzwanie. Podczas tworzenia w?asnych rozwi?za? prawdopodobnie natkniesz si? na dziesi?tki problemów. Dlatego warto rozwa?y? mo?liwo?? wykorzystania sprawdzonych narz?dzi. Nale?y do nich magistrala ESB (skrót od ang. Enterprise Service Bus). Magistrala taka zapewnia inteligentne zarz?dzanie ruchem, transformacj? danych, przesy?anie komunikatów i nie tylko. Brzmi obiecuj?co? Przekonaj si? sam!

Si?gnij po t? ksi??k? i poznaj interesuj?ce strategie wykorzystania ESB. Na pocz?tku znajdziesz podstawy — w?a?ciwo?ci magistrali, jej histori? oraz formaty wymiany komunikatów. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, jak skutecznie integrowa? us?ugi, wywo?ywa? komunikaty oraz korzysta? z niestandardowych adapterów. Ponadto skupisz si? na aspektach zwi?zanych z bezpiecze?stwem magistrali oraz jej konfiguracj?. Nauczysz si? równie? radzi? sobie w przypadku wyst?pienia problemów z przepustowo?ci? magistrali oraz opó?nieniami transferu. Ksi??ka ta jest unikaln? pozycj?, po?wi?con? interesuj?cym zagadnieniom zwi?zanym z magistral? ESB. Jest to Twoja lektura obowi?zkowa!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz mo?liwo?ci magistrali ESB
 • skonfigurujesz j? i wykorzystasz jej potencja?
 • rozwi??esz typowe problemy
 • zintegrujesz ró?ne systemy — niezale?nie od tego, czy to .NET czy Java!

Poznaj zaawansowane techniki integracji systemów!

Table of contents

 1. Przedmowa
 2. Wstęp
  1. O książce
  2. Przegląd rozdziałów
  3. Konwencje dotyczące wzorców integracji magistrali ESB
   1. Notacje dotyczące tworzenia diagramów
  4. Konwencje używane w książce
  5. Podziękowania
 3. 1. Magistrala ESB — wprowadzenie
  1. Architektura SOA w przedsiębiorstwie sterowanym zdarzeniami
  2. Nowe podejście do uniwersalnej integracji
  3. Architektura SOA dla usług WWW
  4. Tradycyjne metody integracji
  5. Wymagania określane potrzebami działu informatycznego
  6. Zainteresowanie ze strony branży
   1. Dostawcy adaptujący magistralę ESB
  7. Właściwości magistrali ESB
   1. Wszechobecność
   2. Integracja oparta na standardach
   3. Integracja o wysokim stopniu rozproszenia i wdrażanie selektywne
   4. Transformacja danych rozproszonych
   5. Rozszerzalność za pośrednictwem usług warstwowych
   6. Architektura SOA sterowana zdarzeniami
   7. Przepływ procesu
   8. Bezpieczeństwo i niezawodność
   9. Autonomiczne, lecz stowarzyszone środowisko
   10. Konfiguracja i zarządzanie zdalne
   11. Język XML w roli „macierzystego” typu danych magistrali ESB
   12. Przepustowość danych biznesowych w czasie rzeczywistym
   13. Rozpoznanie operacji
   14. Stopniowe adaptowanie
  8. Zaadaptowanie magistrali ESB w branżach
   1. Usługi finansowe
   2. Ubezpieczenia
   3. Produkcja
   4. Sprzedaż detaliczna
   5. Telekomunikacja
   6. Energetyka/usługi komunalne
   7. Sieć dystrybucji żywności
   8. Instytucje rządowe
  9. Podsumowanie
 4. 2. Stan integracji
  1. Biznesowe czynniki napędowe wymuszające integrację
   1. Trendy dotyczące wydatków na technologie informatyczne
   2. Integracja jako główny priorytet
   3. Zgodność z przepisami
    1. Telekomunikacja
    2. Ustawa Sarbanesa-Oxleya
    3. Instytucje rządowe
   4. Przetwarzanie bezpośrednie
   5. Identyfikacja przy użyciu częstotliwości radiowej
  2. Stan integracji w przedsiębiorstwach
   1. Przedsiębiorstwo pozbawione dobrej łączności
   2. Przypadkowa architektura
    1. Problemy dotyczące działów i organizacji
    2. Rozwijanie przypadkowej architektury
   3. Proces ETL, transfery w trybie wsadowym i protokół FTP
   4. Brokery integracji
  3. Wykorzystanie sprawdzonych procedur z technologii EAI i SOA
   1. Zaadaptowanie formatu XML
   2. Zaadaptowanie usług WWW i implementowanie architektury SOA
  4. Refaktoryzacja do magistrali ESB
   1. Wprowadzanie magistrali ESB na poziomie pojedynczego projektu
   2. Propagacja magistrali ESB w przedsiębiorstwie o wysokim poziomie rozproszenia
   3. Pozostaw i utwórz warstwę: łączenie z istniejącym brokerem EAI
   4. Integracja z partnerami
  5. Podsumowanie
 5. 3. Potrzeba jest matką wynalazku
  1. Rozwój magistrali ESB
  2. Magistrala ESB w produkcji globalnej
   1. Przeprowadzenie testu
  3. Znajdowanie granicy rozbudowanego przedsiębiorstwa
   1. Koncentratory handlu elektronicznego
   2. Rozbudowane przedsiębiorstwo: stale zmieniająca się granica
   3. Określanie stale zmieniającej się granicy sieci
  4. Integracja oparta na standardach
   1. Nowa ekonomika integracji
   2. Zmniejszanie kosztu technologii
  5. Analiza przypadku: produkcja
   1. Przygotowywanie do operacji biznesowych realizowanych w czasie rzeczywistym
    1. Zarządzanie stanami magazynowymi
    2. Wyzwania natury technicznej
    3. Dostępność do rozdysponowania
   2. Elastyczna integracja z partnerami
  6. Podsumowanie
 6. 4. Format XML: fundament integracji danych biznesowych
  1. Język integracji
   1. Format XML jest czytelny dla użytkownika
  2. Aplikacje „wyginają się”, lecz nie „pękają”
  3. Routing oparty na treści oraz transformacja
  4. Ogólna architektura wymiany danych
   1. Translacja danych do/z formatu kanonicznego
   2. Adaptowanie kanonicznej wymiany danych
   3. Alternatywne rozwiązania
  5. Podsumowanie
 7. 5. Oprogramowanie MOM
  1. Porównanie interfejsu ściśle powiązanego z interfejsem luźno powiązanym
   1. Styl programowania oparty na zdalnych wywołaniach procedur RPC
   2. Interfejsy ściśle powiązane
   3. Luźno powiązane interakcje
   4. Luźno powiązane interfejsy
   5. Formaty danych z formułami podnoszenia do n-tej potęgi: to naprawdę dotyczy transformacji danych
   6. Podłączenie do magistrali
   7. Standardy luźno powiązanych usług WWW
  2. Pojęcia związane z oprogramowaniem MOM
   1. Rozdzielanie na poziomie abstrakcji
   2. Modele przesyłania komunikatów: publikowanie-subskrybowanie i punkt-punkt
   3. Hierarchie tematów
   4. Listy kontroli dostępu
   5. Co znajduje się w komunikacie?
  3. Niezawodność asynchroniczności
   1. Autonomiczność komunikatu
   2. Przechowywanie i przekazywanie
   3. Trwałość komunikatów
   4. Potwierdzenia komunikatów
  4. Niezawodne modele przesyłania komunikatów
   1. Niezawodny model publikowania-subskrybowania
   2. Niezawodne kolejki punkt-punkt
   3. Przechowywanie i przekazywanie w przypadku wielu serwerów komunikatów
  5. Komunikaty transakcyjne
   1. Lokalne transakcje
   2. Transakcje z wieloma zasobami
   3. Magistrala ESB eliminuje niskopoziomową złożoność
  6. Wzorzec przesyłania komunikatów typu żądanie/odpowiedź
   1. Wzorzec przekazywania odpowiedzi
  7. Standardy przesyłania komunikatów
   1. Java Message Service
    1. Co oznacza litera „J” w skrócie JMS?
   2. Niezawodne przesyłanie komunikatów przy użyciu protokołu SOAP
   3. Zdarzenia i powiadomienia usług WWW
  8. Podsumowanie
 8. 6. Kontenery usług i abstrakcyjne punkty końcowe
  1. Architektura SOA zapewniana przez abstrakcyjne punkty końcowe
  2. Przesyłanie komunikatów i łączność w rdzeniu
  3. Różne opcje połączeń
  4. Notacje dotyczące diagramów
  5. Niezależne usługi integracji możliwe do wdrożenia
  6. Kontener usług magistrali ESB
   1. Interfejs zarządzania kontenera usług
   2. Interfejs usługi magistrali ESB
   3. Inspekcja, rejestrowanie i obsługa błędów
   4. Funkcje kontenera usług magistrali ESB
    1. Jakość ochrony QoP i jakość usługi QoS
    2. Administrowanie funkcjami magistrali ESB
   5. Standaryzowanie łączności kontenera magistrali ESB
  7. Kontenery usług, serwery aplikacji i brokery integracji
   1. Zgodność ze standardami
   2. Scentralizowane przetwarzanie w topologii gwiaździstej
   3. Zawartość udostępniana w kontenerze
   4. Fundament zarządzania
   5. Porównanie plików klas kompilowanych z regułami deklaratywnymi
   6. Czy zrezygnować z serwerów aplikacji?
  8. Podsumowanie
 9. 7. Wywołania usług magistrali ESB, routing i architektura SOA
  1. Znajdowanie, wiązanie i wywoływanie
  2. Wywoływanie usług magistrali ESB
  3. Routing oparty na trasach: architektura SOA o wysokim stopniu rozproszenia
  4. Routing oparty na treści
   1. Routing warunkowy przy użyciu specyfikacji BPEL4WS
  5. Wielokrotne wykorzystywanie usług
   1. Parametryzacja i konfiguracja
   2. Wielokrotne wykorzystywanie przez złożenie
  6. Specjalizowane usługi magistrali ESB
   1. Wzorce routingu korzystające z tras i usług
   2. Zaawansowany przepływ procesu używający usługi orkiestracji (BPEL4WS)
    1. Przywracanie stanu procesu
    2. Korelacja konwersacji asynchronicznych
    3. Użycie specyfikacji BPEL4WS na potrzeby obsługi usług orkiestracji za pomocą skryptów
   3. Usługi przechowywania i buforowania danych XML
    1. Buforowanie danych
    2. Agregacja i raportowanie
    3. Opcje implementacji
   4. Zbieżność w modelowaniu procesów
  7. Podsumowanie
 10. 8. Protokoły, przesyłanie komunikatów, niestandardowe adaptery i usługi
  1. Rdzeń MOM magistrali ESB
   1. Możliwości współdziałania oprogramowania MOM
   2. Reguła 80/20 szkieletu oprogramowania MOM w zestawieniu z protokołami zewnętrznymi
  2. Ogólna struktura wywołań komunikatów
   1. Zastosowanie mostu protokołów
   2. Zastosowanie mostu dla oprogramowania MOM
   3. Procedury bezpośredniej obsługi protokołu
    1. Synchroniczne żądanie/odpowiedź: wywoływanie usługi magistrali ESB za pomocą protokołu HTTP
    2. Asynchroniczne żądanie/odpowiedź
   4. Procedura obsługi protokołu SOAP
   5. Gdzie trafiają błędy przetwarzania asynchronicznego?
  3. Analiza przypadku: integracja z partnerem
   1. Bezpieczne wdrażanie w strefie zdemilitaryzowanej
   2. Funkcja ATP
   3. Adapter SAP: niestandardowa usługa magistrali ESB
   4. Transport i transformacja przy użyciu technologii EDI
   5. Eliminowanie zależności od sieci VAN EDI
   6. Uwzględnienie przyszłości
  4. Podsumowanie
 11. 9. Opóźnienie transferu w trybie wsadowym
  1. Wady metody ETL
   1. Niezawodność i sprawdzanie poprawności danych w przypadku metody ETL
   2. Niepożądany przestój i logistyka synchronizacji danych
   3. Ogólne opóźnienie związane z gromadzeniem danych
  2. Typowe rozwiązanie: utrzymywanie nadmiernych stanów magazynowych
  3. Analiza przypadku: migracja w celu zapewnienia integracji w czasie rzeczywistym
   1. Wprowadzanie magistrali ESB
   2. Transformacja i routing danych
    1. Strukturyzowane kanały komunikatów
    2. Przypisywanie definicji procesów
   3. Kwestie do rozważenia
    1. Usprawniony przepływ danych
    2. Migracja do formatu XML
    3. Niepodzielność oparta na komunikatach
    4. Myślenie w sposób asynchroniczny
    5. Usuwanie interfejsu plików
  4. Podsumowanie
 12. 10. Komponenty Java w magistrali ESB
  1. Specyfikacja JBI
   1. Kontener JBI w roli kontenera magistrali ESB
   2. JBI i inne specyfikacje Java
  2. Architektura JCA
   1. Znajomość domeny
   2. Połączenie magistrali ESB z serwerem aplikacji
  3. Technologia JMX
   1. Wprowadzenie do technologii JMX
    1. Środowisko serwera JMX
    2. Adaptery protokołów klienta JMX
    3. Interfejs konektora JMX
    4. Interfejsy komponentów MBean JMX
   2. Zarządzanie technologią JMX w architekturze magistrali ESB
   3. Komponenty zarządzane przez technologię JMX w magistrali ESB
   4. Katalogowa pamięć podręczna
   5. Zdalna replikacja konfiguracji oparta na szablonie
  4. Podsumowanie
 13. 11. Wzorce integracji magistrali ESB i powtarzające się rozwiązania projektowe
  1. Wzorzec VETO
   1. Warianty: wzorzec VETRO
  2. Dwukrokowy wzorzec XRef
  3. Wzorce integracji serwera portalu
   1. Architektura wdrażania serwera portalu
   2. Wyzwania związane z serwerem portalu
    1. Sekwencyjna agregacja synchroniczna
    2. Usługi WWW
    3. Współbieżność z wykorzystaniem żądania wielowątkowego
    4. Zarządzanie długotrwałymi konwersacjami
    5. Asynchroniczność i niezawodność w przypadku użycia usługi JMS
    6. Łączność za pomocą adapterów aplikacji
   3. Wprowadzenie magistrali ESB jako szkieletu integracji
  4. Wzorzec integracji buforowania z przekazywaniem
   1. Przekazywanie danych za pomocą mechanizmu publikowania-subskrybowania
   2. Przekazywanie danych za pomocą routingu opartego na trasach
   3. Inne kwestie dotyczące wzorca buforowania z przekazywaniem
    1. Najpierw integracja, a później portal
  5. Wzorce zapytań stowarzyszonych
   1. Porównanie wzorców z umieszczaniem danych w pamięci podręcznej z wzorcami bezpośredniego przesyłania danych
   2. Wzorzec żądań czasu rzeczywistego
   3. Wzorzec żądań długotrwałych
   4. Warianty wzorców zapytań stowarzyszonych
    1. Zapytanie stowarzyszone korzystające z tras procesów
    2. Zapytanie stowarzyszone korzystające ze specyfikacji BPEL4WS i usługi orkiestracji
  6. Podsumowanie
 14. 12. Magistrala ESB i rozwój usług WWW
  1. Możliwość współdziałania specyfikacji
  2. Podsumowanie specyfikacji WS-*
  3. Adaptowanie specyfikacji WS-* w magistrali ESB
   1. Specyfikacje WS-* nie zapewniają możliwości zastosowania w korporacjach
   2. Specyfikacje WS-* nie zapewniają magistrali ESB
  4. Podsumowanie
 15. A. Dodatek: lista dostawców magistrali ESB
 16. B. Bibliografia
  1. Raporty analityczne
  2. Książki
  3. Różne
  4. Specyfikacje usług WWW
  5. Specyfikacje języka Java
 17. C. O autorze
 18. Indeks
 19. Kolofon
 20. Copyright

Product information

 • Title: ESB. Magistrala us?ug korporacyjnych
 • Author(s): David A Chappell
 • Release date: August 2014
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781492015888