O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Oprogramowanie MOM

Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie stanowi rdzeń architektury magistrali ESB. W rozdziale zostanie omówione oprogramowanie pośrednie zorientowane na komunikaty (MOMMessage Oriented Middleware), a także jego wpływ na strategię integracji w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie MOM to kluczowa część architektury magistrali ESB, ponieważ zapewnia mechanizmy sieci kanałów wirtualnych, których magistrala ESB używa do kierowania komunikatów w obrębie rozbudowanego przedsiębiorstwa i poza nie.

Oprogramowanie pośrednie zorientowane na komunikaty to pojęcie obejmujące przekazywanie danych między aplikacjami za pomocą kanału komunikacyjnego, który przesyła niezależne jednostki informacji (komunikaty). W środowisku komunikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required