O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wywołania usług magistrali ESB, routing i architektura SOA

W rozdziale poznasz model wywołań usług, czyli podstawową strukturę, która zapewnia architekturę w magistrali ESB. Zostanie omówionych wiele form routingu procesów, w tym pojęcie routingu opartego na trasach, a także rola, jaką odgrywa on w udostępnianiu architektury SOA o wysokim stopniu rozproszenia w niezależnie wdrażanych usługach.

Zostanie też przedstawionych kilka fundamentalnych usług magistrali ESB, takich jak routing oparty na treści i transformacja XSLT, a także będzie wyjaśnione, w jaki sposób typy usług mogą być definiowane, a następnie ponownie wykorzystywane do różnych celów przy użyciu opcji konfigurowalnych, które są określane deklaratywnie, a nie za pomocą kodu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required