O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Magistrala ESB i rozwój usług WWW

W rozdziale dokonano przeglądu rozwijających się specyfikacji usług WWW, a także wyjaśniono, jak usługi WWW i magistrale ESB będą razem dalej współistnieć.

Pod nazwą Web Services Specifications istnieje rozwijany zestaw specyfikacji, w przypadku którego w książce często jest używany termin WS-* identyfikujący rodzinę specyfikacji. Choć niektóre z tych specyfikacji pierwotnie zostały zdefiniowane przez organizacje standaryzacyjne, takie jak W3C i OASIS, duża ich część jest wynikiem doraźnej współpracy dostawców, wśród których znajdują się zwykle firmy Microsoft, IBM i BEA. Inni dostawcy i organizacje, takie jak Global Grid Forum, RSA, SAP, Sonic i TIBCO, również współpracują w zakresie dziedzin, w których ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required