O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Wydajność sieci Ethernet

Wydajność jest szerokim pojęciem, które dla różnych osób może oznaczać różne rzeczy. Dla projektanta sieci wydajność systemu Ethernet może oznaczać zarówno wydajność poszczególnych kanałów Ethernet, wydajność przełączników Ethernet, jak i wydajność oraz możliwości całego systemu sieciowego.

Z drugiej strony dla użytkowników sieci wydajność wiąże się zwykle z szybkością aplikacji, z której korzystają za pośrednictwem sieci. W tym przypadku wydajność systemu Ethernet, który łączy się z komputerem użytkownika, to tylko jeden składnik całego zestawu komponentów, które muszą ze sobą współpracować w celu zapewnienia użytkownikowi dobrego wrażenia.

Ponieważ jest to książka o sieciach lokalnych Ethernet, skoncentrujemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required