Rozdział 6. Sprytne metody formatowania

Wpoprzednim rozdziale przedstawiono szeroki zakres funkcji formatujących dostępnych w Excelu. Jednak oczywiście sam fakt, że funkcje te istnieją, nie oznacza, że łatwo się ich używa. Rozpoznawanie przeróżnych opcji i stosowanie różnorodnych ustawień formatowania jest zadaniem dość niewdzięcznym. Na szczęście Excel udostępnia także kilka ułatwień, dzięki którym można znacznie przyspieszyć formatowanie arkuszy.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe techniki formatowania używane przez ekspertów Excela. Do technik tych należą:

  • Malarz formatów, dzięki któremu łatwo i szybko można przenosić format z jednej komórki do drugiej.

  • Style, dzięki którym można standaryzować ulubione ustawienia formatowania ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.