Rozdział 7. Oglądanie i drukowanie arkuszy

Wpoprzednim rozdziale poznałeś narzędzia, które umożliwiają tworzenie wielu tabel, arkuszy i skoroszytów. Choć są one bardzo przydatne, mogą szybko pogrzebać użytkownika pod lawiną danych. Jeśli chcesz zobaczyć więcej niż jedną część skoroszytu w danej chwili albo obejrzeć cały arkusz, musisz posłużyć się funkcjami przeglądania danych.

Funkcje te obejmują powiększanie (umożliwiające powiększenie komórek albo po prostu wyświetlenie większej ilości informacji w oknie programu), okienka (pozwalające zobaczyć kilka części arkusza jednocześnie) i blokowanie (dzięki któremu pewne komórki mogą być zawsze widoczne). W niniejszym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z tych funkcji, jak zapisać niestandardowy widok, ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.