O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Manipulowanie datami, godzinami i tekstem

Większość funkcji, których używałeś do tej pory, operowała na liczbach. Jednakże Excel oferuje również funkcje pracujące z innymi typami danych, takimi jak daty, godziny i zwykły tekst. Choć nie da się, na przykład, „dodać” dwóch ciągów tekstu, czasem trzeba pobrać imiona i nazwiska z dwóch różnych kolumn i umieścić je w jednej. Bywa też, że trzeba usunąć słowo, które pojawia się w kilku nagłówkach kolumn. W innych sytuacjach zechcesz usunąć literę ze słowa, zmienić wielkość liter albo policzyć, ile liter zawiera komórka. Program zapewnia wyspecjalizowane funkcje do wszystkich tych zadań; zostaną one opisane w dalszej części rozdziału.

Istnieją też wyspecjalizowane funkcje do obsługi dat i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required