Rozdział 12. Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne

Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne Excela różnią się od funkcji matematycznych omówionych w kilku poprzednich rozdziałach. Większość funkcji matematycznych przyjmuje istniejące dane i używa ich do obliczenia jakiejś nowej wartości. Natomiast funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne nie generują żadnych nowych danych, lecz pomagają wyszukiwać i wyodrębniać ważne informacje, a następnie korzystać z nich na sposoby, które wprawiają w ekstazę każdego miłośnika arkuszy kalkulacyjnych.

Poszczególne typy funkcji mają różne, ale wzajemnie uzupełniające się zastosowania. Funkcja wyszukiwawcza znajduje i kopiuje dane z pewnej komórki arkusza. Funkcja referencyjna gromadzi ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.