O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne

Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne Excela różnią się od funkcji matematycznych omówionych w kilku poprzednich rozdziałach. Większość funkcji matematycznych przyjmuje istniejące dane i używa ich do obliczenia jakiejś nowej wartości. Natomiast funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne nie generują żadnych nowych danych, lecz pomagają wyszukiwać i wyodrębniać ważne informacje, a następnie korzystać z nich na sposoby, które wprawiają w ekstazę każdego miłośnika arkuszy kalkulacyjnych.

Poszczególne typy funkcji mają różne, ale wzajemnie uzupełniające się zastosowania. Funkcja wyszukiwawcza znajduje i kopiuje dane z pewnej komórki arkusza. Funkcja referencyjna gromadzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required