Rozdział 17. Tworzenie prostych wykresów

Wraz z doświadczeniem nabierasz prawdopodobnie również przekonania, że zadania takie, jak wprowadzanie liczb, opracowywanie wyglądu oraz formatowanie komórek nie są najważniejszą częścią tworzenia arkusza kalkulacyjnego. Prawdziwa praca czeka Cię bowiem przy analizowaniu danych, czyli — mówiąc inaczej — przy odkrywaniu historii ukrytej za wprowadzonymi przez Ciebie liczbami. Narzędziami pomocnymi w tym procesie mogą się właśnie okazać oferowane przez Excel możliwości tworzenia wykresów.

Wykresy przedstawiają dane w sposób wizualny, możesz więc dzięki nim szybko dostrzec ogólne tendencje. Stanowią one doskonałe narzędzia, które pomogą Ci w zrozumieniu ukrytego znaczenia dużych zestawów danych. Excel umożliwia ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.