Rozdział 20. Scenariusze i wyszukiwanie ukierunkowane na cel

Formuły Excela doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy chcesz analizować informacje z przeszłości, takie jak wielkości sprzedaży, dane ze spisu ludności czy obserwacji doświadczalnych. Wszystko komplikuje się jednak dużo bardziej, kiedy musisz opracować pewne plany dotyczące przyszłości. Oto kilka problemów, które możesz napotkać:

  • Brakujące dane. Formuły Excela wymagają dokładnych wartości — nie ma w nich miejsca na zgadywanie lub szacowanie wartości danych.

  • Różnorodność możliwości. Wynikiem działania formuły może być tylko jedna konkretna wartość. Jeżeli musisz przewidywać różne możliwości, biorąc pod uwagę scenariusz najlepszego i najgorszego przypadku, musisz utworzyć kilka wersji ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.