Nieoficjalna czołówka

O autorze

Matthew MacDonald to autor wielu publikacji, nauczyciel i doskonały programista. Jest autorem książek takich jak Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik a także kilkunastu książek dotyczących programowania przy użyciu Microsoft .NET Framework. Mało kto dziś pamięta, że studiował literaturę angielską oraz fizykę teoretyczną.

O zespole

Peter Meyers (redaktor) pełni w wydawnictwie O’Reilly Media funkcję redaktora odpowiedzialnego za całą serię Missing Manual. Mieszka w Nowym Jorku razem z żoną i kotem. Jego adres e-mail to .

Rhea Howard (redaktor techniczny) pracuje w dziale operacji wydawnictwa O’Reilly Media i jest aktywną użytkowniczką Excela. Obecnie ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.