O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Animowanie klipów filmowych

Aby klipy filmowe przesuwały się, przekształcały lub zmieniały odcień, możesz do nich zastosować automatyczne animacje ruchu, podobnie jak do innych symboli. Tworzenie automatycznych animacji klipu filmowego przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku innych symboli graficznych. Poza tym można naraz animować wiele klipów filmowych umieszczonych na oddzielnych warstwach.

W poprzednich lekcjach stosowałeś już automatyczne animacje. W tym ćwiczeniu będziesz miał okazję przećwiczyć korzystanie z animacji podczas przygotowywania sekwencji startu samolotu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że widoczny jest panel Właściwości, oraz czy kliknąłeś łącze Scena 1, by wrócić do głównej osi czasu.

Aby utworzyć sekwencję startu samolotu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required