O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Korzystając z dotychczas opisanych technik, zaprojektuj logo dla siebie, znajomego lub zaprzyjaźnionej firmy. Przy tworzeniu i układaniu elementów logo stosuj grupowanie obiektów. Logo powinno zawierać element graficzny i co najmniej jeden wiersz tekstu.

Na potrzeby logo w panelu Kolor utwórz nowy gradient składający się z co najmniej trzech kolorów i dodaj go do panelu Próbki.

Poeksperymentuj z różnymi stylami i ustawieniami obrysu, korzystając z kontrolek dostępnych w panelu Właściwości.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required