O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Jak zauważyłeś, interaktywne projekty wymagają włożenia w nie sporo wysiłku. Jednym ze sposobów na eksperymentowanie i zaoszczędzenie czasu w przyszłych projektach jest przygotowanie interaktywnych szablonów. Utwórz projekt podobny do przedstawionego i skorzystaj z polecenia Zapisz jako szablon z menu Plik, aby dokument zapisać jako szablon. Później możesz utworzyć nowy plik w oparciu o zapisany szablon, korzystając z okna dialogowego Nowy dokument, i uzupełnić jedynie treść.

Dzięki przygotowaniu szablonu znacznie skrócisz czas potrzebny do przygotowania kolejnego projektu.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required