O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

  1. Skorzystaj z obu plików w formacie .flv, które utworzyłeś w ostatniej części lekcji, i przygotuj własny odtwarzacz wideo, osadzając klipy w pliku Flasha.

  2. Przećwicz kodowanie własnych klipów wideo z różnymi ustawieniami i porównaj rezultaty otrzymywane przy różnych ustawieniach.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required