O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Aby poćwiczyć posługiwanie się narzędziami Pióro i Linia, w nowym dokumencie zaimportuj obraz fl0305.tif na stół montażowy.

Skorzystaj z technik omówionych w tej lekcji i postaraj się jak najlepiej odrysować zaimportowany obraz. Utworzone kształty wypełnij kolorami.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required