O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Utwórz nowy dokument i zapisz go w folderze fllekcja02. W oknie Właściwości dokumentu ustaw wymiary stołu montażowego, kolor tła i szybkość odtwarzania. Poeksperymentuj z narzędziami rysowniczymi, które poznałeś, i przygotuj rysunek. Skorzystaj z narzędzia Zaznaczanie do przemieszczania i modyfikowania elementów rysunku.

Aby nabyć wprawy w poruszaniu się po przestrzeni roboczej Flasha, poeksperymentuj z różnymi ustawieniami i konfiguracjami paneli. W menu Okno/Przestrzeń robocza znajdziesz opcje, które pomagają w maksymalizowaniu wolnej przestrzeni roboczej.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required