O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Szybki start we Flashu CS3

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • używanie najważniejszych funkcji i możliwości Flasha,

  • korzystanie z odtwarzacza Flash Player,

  • zapisywanie i otwieranie dokumentów Flasha,

  • poruszanie się po przestrzeni roboczej Flasha,

  • wykorzystywanie ilustracji i animacji.

W tej lekcji zdobędziesz podstawowe umiejętności, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć poważną pracę z Flashem CS3 Professional.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required