Rozdział 3. Praca z narzędziami rysowniczymi

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • praca z kształtami,

  • korzystanie z narzędzia Ołówek,

  • posługiwanie się narzędziem Linia,

  • korzystanie z narzędzia Pióro,

  • importowanie grafiki i tworzenie na jej podstawie własnych rysunków.

Bez względu na to, czy wolisz rysować odręcznie, czy odrysowywać z gotowych ilustracji, narzędzia rysownicze Flasha pomogą Ci przygotować nawet najbardziej wyszukane rysunki. Kiedy już poznasz te narzędzia, będziesz mógł bez przeszkód tworzyć lub odrysowywać kształty wektorowe potrzebne w Twoim projekcie.

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.