O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Modyfikowanie i przekształcanie grafiki

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • posługiwanie się narzędziem Przekształcenie swobodne oraz panelem Przekształć,

  • tworzenie i przekształcanie skomplikowanych gradientów,

  • grupowanie i układanie elementów graficznych,

  • pobieranie i ujednolicanie kolorów za pomocą narzędzia Kroplomierz.

W poprzedniej lekcji poznałeś narzędzia rysownicze Flasha i wykorzystałeś je do utworzenia na stole montażowym złożonych ilustracji, łącząc kształty, ścieżki i kolory. Teraz przyszedł czas na wzbogacenie grafiki poprzez dodanie perspektywy, głębi oraz efektów świetlnych przy użyciu przekształceń i zaawansowanych technik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required