Rozdział 5. Symbole i biblioteka

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • posługiwanie się panelem Biblioteka,

  • dodawanie symboli do biblioteki,

  • stosowanie symboli do tworzenia grafik i zarządzania nimi,

  • wprowadzanie zmian poprzez edytowanie i zamianę symboli,

  • organizowanie pracy z biblioteką.

Każdy dokument tworzony we Flashu CS3 Professional posiada potężne narzędzie, które pomaga w efektywnym budowaniu i projektowaniu filmów, czyli bibliotekę. Biblioteka służy do przechowywania i zarządzania symbolami — grafiką, która może być wielokrotnie wykorzystywana, a także przyciskami i animacjami — oraz zaimportowanymi zdjęciami, dźwiękami i klipami wideo. W tej ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.