O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Symbole i biblioteka

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • posługiwanie się panelem Biblioteka,

  • dodawanie symboli do biblioteki,

  • stosowanie symboli do tworzenia grafik i zarządzania nimi,

  • wprowadzanie zmian poprzez edytowanie i zamianę symboli,

  • organizowanie pracy z biblioteką.

Każdy dokument tworzony we Flashu CS3 Professional posiada potężne narzędzie, które pomaga w efektywnym budowaniu i projektowaniu filmów, czyli bibliotekę. Biblioteka służy do przechowywania i zarządzania symbolami — grafiką, która może być wielokrotnie wykorzystywana, a także przyciskami i animacjami — oraz zaimportowanymi zdjęciami, dźwiękami i klipami wideo. W tej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required