Rozdział 7. Zaawansowane animacje

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • tworzenie i poprawianie animacji kształtów,

  • stosowanie w animacjach warstwy maskującej,

  • korzystanie z nowych funkcji kopiowania i wklejania ruchu,

  • edytowanie wielu klatek na raz.

W poprzedniej lekcji nauczyłeś się korzystać z wydajnych automatycznych animacji ruchu. Teraz dowiesz się, jak wzbogacić filmy sekwencjami animacji równocześnie odtwarzanych na wielu warstwach, a także jak tworzyć przyciągające uwagę efekty przenikania, wykorzystując automatyczne animacje kształtu. Wykorzystasz również potęgę nowych funkcji kopiowania i wklejania ruchu, dzięki którym możesz zastosować tę samą ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.