O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Personalizowanie Flasha

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • dopasowanie przestrzeni roboczej do własnych potrzeb,

  • dokowanie, oddokowywanie, przemieszczanie i dodawanie paneli,

  • korzystanie z przyciągania elementów do linii pomocniczych i siatki,

  • przeprowadzanie zaawansowanego wyrównywania elementów.

Poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z narzędziami i funkcjami służącymi do rozmieszczania elementów może się opłacić. Interfejs Flasha możesz dostosować do własnych wymagań i potrzeb, dzięki czemu będziesz się sprawnie nim posługiwać i unikniesz problemów związanych z poszukiwaniem narzędzi, paneli i poleceń w menu. Oprócz uproszczenia interfejsu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required