O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Podstawy języka ActionScript

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • podstawy języka ActionScript,

  • korzystanie z panelu Operacje,

  • odróżnianie języka ActionScript 3.0 od ActionScript 2.0,

  • umieszczanie akcji na osi czasu,

  • sterowanie odtwarzaniem,

  • stosowanie etykiety klatek.

Wbudowany język skryptowy ActionScript wychodzi naprzeciw Twoim rosnącym wymaganiom co do możliwości Flasha. ActionScript nie tylko udostępnia przyciski nawigacyjne i kontrolki, ale także umożliwia sterowanie osią czasu i dynamiczne generowanie animacji, łączenie z bazą danych i dynamiczne wczytywanie obrazów, dźwięków i wideo oraz sterowanie nimi.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required