O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Tworzenie symboli przycisków

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • tworzenie przycisków reagujących na interakcje,

  • korzystanie z przycisków do nawigowania między klatkami,

  • stosowanie przycisków do sterowania odtwarzaniem filmu,

  • tworzenie odsyłaczy do stron internetowych.

Flash jest doskonałym narzędziem do tworzenia w pełni interaktywnych kontrolek służących do nawigowania po stronach internetowych oraz zawartości multimedialnych płyt CD i DVD. Dzięki przyciskom zyskujesz większą elastyczność podczas projektowania filmu, a użytkownicy mogą wygodnie sterować odtwarzaniem filmu i wyświetlaniem stron internetowych. W tej lekcji dowiesz się, jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required