O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Dodawanie dźwięku do filmów

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • przygotowywanie i importowanie plików dźwiękowych,

  • umieszczanie dźwięków na osi czasu,

  • edytowanie dźwięków i tworzenie efektów,

  • sterowanie odtwarzaniem dźwięku.

Dzięki poprzednim lekcjom podniosłeś swoje umiejętności w animowaniu. Teraz zobaczysz, jak profesjonalne mogą być Twoje filmy. Flash CS3 Professional umożliwia importowanie i umieszczanie plików dźwiękowych oraz manipulowanie nimi. Dzięki temu zyskujesz twórcze narzędzia służące do dodawania efektów dźwiękowych, głosu lektora oraz tła muzycznego. Istotna jest również możliwość przystosowania filmu dla osób niedowidzących. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required