O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym są symbole?

Po utworzeniu na stole montażowym elementu graficznego może się okazać, że chcesz go wykorzystać w filmie wiele razy. W takiej sytuacji możesz oczywiście skopiować ten element i wkleić go tyle razy, ile chcesz, ale zapanowanie nad wszystkimi kopiami może być trudne, ponieważ we Flashu nie ma mechanizmu zapewniającego wzajemne powiązanie tych kopii. Jakiekolwiek modyfikacje, np. zmiana koloru lub kształtu, wymusza naniesienie poprawek na wszystkich kopiach z osobna. Takie rozwiązanie jest nieefektywne i niepotrzebnie zabiera czas, a także może powodować pojawianie się w filmie niekonsekwencji i niespójność projektu.

Lepszym rozwiązaniem jest użycie symboli, czyli elementów graficznych, obrazków i animacji przechowywanych w bibliotece ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required