O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie filtrów do klipów filmowych

Klipy filmowe mają jeszcze jedną zaletę — można do nich (jak również do przycisków) zastosować wbudowane filtry wysokiej jakości, takie jak rozmycie, cienie czy faza. Ponieważ filtry nie zmieniają na stałe danych obrazowych symbolu, mogą być w prosty sposób usunięte lub zmodyfikowane. Do różnych instancji klipu filmowego można zastosować inne filtry.

Prawdopodobnie jedną z ciekawszych możliwości filtrów Flasha jest to, że mogą być animowane, tak samo jak inne właściwości instancji. Możesz na przykład zastosować do symbolu stopniowe rozmywanie, uzyskując w ten sposób realistyczne i artystyczne efekty.

Aby wypróbować te możliwości, włącz panel Filtry, który pojawi się w jednej grupie z panelem Właściwości

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required