O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie operacji do klatek

Gdy poznałeś już podstawy języka ActionScript, jesteś gotowy do przećwiczenia go w praktyce. W tym ćwiczeniu użyjesz języka ActionScript do zabezpieczenia animacji przed zapętleniem, co jest domyślnym zachowaniem odtwarzacza Flash Player.

Wykorzystanie operacji stop()

Aby zatrzymać oś czasu w określonym momencie lub zabezpieczyć animację przed zapętleniem, możesz skorzystać z operacji stop(). Zatrzymuje ona odtwarzanie w klatce, w której została umieszczona. Podczas testowania, wyświetlania podglądu filmu i jego publikowania domyślnym zachowaniem odtwarzacza Flash Player jest zapętlenie odtwarzania. Operacja stop() unieważnia tę akcję, dzięki czemu film nie będzie niepotrzebnie zapętlony.

W lekcji zostały przedstawione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required