O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie tekstu

  1. W panelu Oś czasu dwukrotnie kliknij nazwę warstwy Warstwa 1 i wpisz nową nazwę — tło. Dobrym zwyczajem jest zmiana domyślnych nazw warstw na nazwy opisowe, które jednoznacznie identyfikują zawartość.

  2. Pozostaw zaznaczoną warstwę tło i wciśnij przycisk Wstaw warstwę () znajdujący się na dole panelu Oś czasu. Dwukrotnie kliknij nazwę nowej warstwy — Warstwa 2 — i zmień ją na tekst. Na tej warstwie znajdzie się animowany tekst Upiornego Halloween.

    image with no caption

    Nazwę warstwy można zmienić, dwukrotnie na niej klikając

  3. W panelu Oś czasu zaznacz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required