O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dostosowywanie ustawień rysowania

We Flashu dostępne są ustawienia wpływające na sposób działania narzędzi rysowniczych. W tym ćwiczeniu dowiesz się, gdzie je znaleźć, i dostosujesz je do własnych wymagań.

  1. Z menu Edycja (Windows) lub Flash (Mac OS) wybierz pozycję Preferencje i na liście kategorii z lewej strony okna zaznacz Rysowanie.

  2. Z listy rozwijanej Rozpoznawanie kształtów wybierz pozycję Tolerancyjny i wciśnij przycisk OK. Ustawienie to powoduje automatyczną zamianę niedokładnie narysowanych kształtów na najbardziej zbliżone kształty standardowe.

    image with no caption

    Kształt narysowany narzędziem Ołówek

    Ten sam kształt automatycznie zamieniony na prostokąt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required