O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Edytowanie obiektu rysunkowego

Mimo że kształty prostokątów i gwiazdy utworzyłeś w trybie rysowania obiektów, cały czas możesz je edytować, dokładnie tak samo jak w trybie scalania.

  1. Narzędziem Zaznaczanie () dwukrotnie kliknij kształt gwiazdy. Pozostałe obiekty na stole montażowym zostały wyszarzone i stały się niedostępne. Gwiazdę można zaznaczyć i edytować, podobnie jak kształty utworzone w trybie scalania.

    image with no caption

    Edytowanie kształtu gwiazdy

  2. Umieść wskaźnik narzędzia Zaznaczanie poza gwiazdą w okolicach jej lewego górnego rogu, wciśnij przycisk ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required