O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie biblioteki

Jedną z zalet korzystania z Flasha jest możliwość dzielenia kolekcji zasobów — obrazów, dźwięków, symboli i plików wideo — między różnymi projektami. Kolekcje te są organizowane i przechowywane w bibliotekach, które są zarządzane z poziomu panelu Biblioteka. Możesz stworzyć własną bibliotekę elementów lub zaimportować biblioteki współpracowników, z wcześniejszych projektów czy z innych źródeł.

Aby skorzystać z elementów graficznych potrzebnych do opracowania projektu banera, musisz otworzyć wstępnie opracowaną bibliotekę.

  1. Z menu Plik/Importuj wybierz polecenie Otwórz zewnętrzną bibliotekę.

    image with no caption

    Skorzystaj z polecenia Otwórz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required