O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie dźwięków

Aby w filmie Flasha skorzystać z dźwięków, musisz je najpierw zaimportować, korzystając z polecenia Importuj do biblioteki z menu Plik. Zaimportujesz teraz pliki dźwiękowe dołączone do tej lekcji, by móc później umieścić je na osi czasu.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz, przejdź do folderu fllekcja12, zaznacz plik fl1201.fla i kliknij przycisk Otwórz.

  2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako w polu Nazwa pliku wpisz fl1201_roboczy.fla, przejdź do folderu fllekcja12 i wciśnij przycisk Zapisz.

  3. Z menu Plik/Importuj wybierz polecenie Importuj do biblioteki. Pojawi się okno dialogowe Importuj do biblioteki, w którym należy wskazać odpowiedni plik.

    Za pomocą polecenia Importuj do biblioteki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required